Regulament

REGULAMENT BUGETARE PARTICIPATIVĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

14.11.2018

REGULAMENT BUGETARE PARTICIPATIVĂ
ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

 

I. PRINCIPIUL DE BAZĂ

Bugetarea participativă  crează cadrul unei relaţii de parteneriat între administraţia publică şi cetăţeni, în vederea  implicării acestora  în mod activ, prin idei, sugestii, propuneri, la îmbunătățirea calității vieții la nivelul comunităţii locale. Cetăţenii sunt astfel încurajaţi să se implice în procesul de luare a deciziilor privind prioritaţile de investiţii de interes local, cu finanţare de la bugetul local.
Astfel, bugetarea participativă devine un instrument important în activităţile administraţiei publice de dezvoltare socio-economică locală, imprimând calitate şi transparenţă procesului decizional, atât în conceperea, cât şi în implementarea programelor şi strategiilor de dezvoltare locală.

II. OBIECTIVE
Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 1. Crearea unui mecanism de comunicare online în vederea creşterii  gradului de implicare a cetăţenilor la nivelul decizional, respectiv promovarea dialogului şi colaborării  între  administratia publică locală – cetăţean, un act de informare, consultare, analiză şi luare în considerare a intereselor comune.
 2. Creşterea rolului  şi importanţei administraţiei publice locale în viaţa cetăţenilor, adaptarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, stabilirea priorităţilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii în Municipiul Suceava.
 3. Creşterea capacităţii locale de a identifica nevoile comunitare şi de a lua decizii in folosul satisfacerii acestora.
 4. Motivarea cetățenilor pentru a se implica în procesul decizional la nivel local, în vederea creşterii gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană.
 5. Consolidarea democraţiei, administraţia și publicul dezbat împreună probleme, identifică și propun soluţii și alternative, un dialog de pe poziţii de colaborare între administraţie și public, bazat pe cunoaştere, responsabilitate şi reciprocitate.
 6. Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.
 7. Extinderea comunicării interactive, prin aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, mediul online fiind forma cea mai accesibilă majorității cetățenilor în dorința de informare și comunicare a problemelor întâmpinate.

III. DOMENIU DE COMPETENŢĂ

Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele de competenţă ale Municipiului Suceava, pentru domeniile de interes nominalizate în prezentul regulament.

IV. POT DEPUNE PROPUNERI DE PROIECTE

Orice cetățean cu domiciliul sau  reşedinţa în Municipiul Suceava, cu vârsta de cel puţin 18 ani. Pentru a depune o propunere de  proiect, aceștia trebuie să se înregistreze pe platforma  http://implicat.primariasv.ro. Prin excepție, cetăţenii care nu au acces la Internet,  pot depune propuneri de proiecte  direct la registratura Primăriei Municipiului Suceava. În acest caz, crearea contului de utilizator și încărcarea propunerii pe platforma online va fi realizată de către o persoană desemnată din cadrul Municipiului Suceava.

V. BUGETUL PROIECTELOR

Valoarea bugetului propus, începând cu anul bugetar 2019, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecţionate este de 1.000.000 euro/an bugetar,  inclusiv TVA.
  Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 100.000 de euro, inclusiv TVA.
Anual, prin bugetarea participativă se vor selecta  un  număr de 10 proiecte care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Suceava pentru acel exercițiu bugetar.

VI. DOMENII DE INTERES

 1. Infrastructură stradală: asfaltare/întreţinere alei, străzi;
 2. Spaţii verzi şi locuri de joacă (înfiinţare, amenajare, reparare, întreţinere);
 3. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei (îmbunătățirea căilor de acces, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video);
 4. Amenajare spaţii publice (mobilier stradal, iluminat public, etc – amenajare, înființare, reparare);
 5. Infrastructură de sănătate;
 6. Infrastructură culturală;
 7. Infrastructură socială;
 8. Infrastructură sportivă;
 9. Infrastructură de educaţie;
 10. Digitalizare.


VII. PROIECTE ELIGIBILE

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă propunerile de proiecte trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Suceava, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare, să nu genereze cheltuieli de mentenanţă şi funcţionare importante şi să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie în interesul colectivităţii locale, să nu vizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică, să se refere la investiții publice (proiecte noi, modernizări, reparații, etc.);
 2. să aibă caracter de unicitate, prin aceasta se vor încuraja ideile noi, abordarile diferite, inovarea şi creativitatea, respectiv, măsura în care proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluţii inovatoare, modele de punere în practică, continuarea unei tradiţii, etc.);
 3. să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Suceava şi care vizează un spaţiu public, deschis, aflat în proprietatea Municipiului Suceava, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor (nu sunt eligibile propunerile de proiecte care fac referire la dotări/amenajări în incinta clădirilor administrate de instituţii publice);
 4. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 5. să fie delimitate zonal;
 6. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 7. să se încadreze în domeniile prevazute în prezentul Regulament;
 8. rezultatul obţinut în urma implementării proiectului trebuie să aducă noutate, inovare şi schimbare.

Notă: Propunerile de proiecte vor conţine următoarele informaţii: titlul proiectului, domeniul în care se înscrie proiectul, descrierea temei proiectului,  specificarea nevoilor identificate şi a aşteptărilor obtinute în urma implementării proiectului, localizare, durată, grup ţintă, etapele necesare implementării, buget, cât şi alte informaţii relevante.
Proiectele pot fi însoțite de imagini clare, schițe, descrieri detaliate, în format pdf, jpg, png, toate fişierele depuse să nu depăşească 10 MB.


VIII. FORMULARE PROPUNERI, CALENDAR PARTICIPARE

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Suceava cuprinde următoarele etape:

 1. Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se face pe platforma online http://implicat.primariasv.ro.  Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota. Prin excepție, cetăţenii care nu au acces la Internet vor depune propunerile de proiect direct la registratura Primăriei Municipiului Suceava. În acest caz, crearea contului de utilizator și încărcarea propunerii pe platforma online va fi realizată de către o persoană desemnată din cadrul Municipiului Suceava.
 2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu de interes) prin intermediul platformei http://implicat.primariasv.ro. în perioada: 21 noiembrie – 21 decembrie 2018. Întrebările suplimentare privind propunerile de proiecte se transmit prin intermediul secţiunii „Contact” de pe platformă, iar răspunsul va fi trasmis potenţialului deponent prin email.
 3. Analiza tehnică şi legală a proiectelor se realizează de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către o comisie numită prin Dispoziţie de primar, formată din reprezentanţi din cadrul aparatului de specialitate, cu următoarele atribuţii: monitorizarea procesului de bugetare participativă, evaluarea si validarea propunerilor – atât din punct de vedere financiar si legal, optimizarea proiectelor propuse (îmbunătăţiri din punct de vedere tehnic și estimarea mai eficientă a costurilor, cât şi fuzionarea proiectelor în cazul unor propuneri similare). În urma acestei analize, se va stabili lista proiectelor eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.
 4. În situaţia în care se consideră necesar, comisia poate solicita clarificări suplimentare deponenților și actualiza proiectele în funcție de acestea. De asemenea, reprezentanții comisiei vor face o estimare realistă a costurilor aferente fiecărui proiect. Pentru proiecte similare, cu acordul deponenților, acestea pot fi unite (pentru a nu disipa numărul de voturi). Proiectele care nu respectă criteriile de eligibilitate vor fi respinse și nu vor participa la vot. După depunerea proiectelor, modificarea acestora se poate realiza doar în etapa de validare, de către reprezentanții municipalității.
 5. Votul cetăţenilor: votul va avea loc în perioada 7-13 ianuarie 2019. Selecţia proiectelor se va realiza în funcţie de numărul de voturi. În cazul în care două sau mai multe proiecte aferente aceluiaşi domeniu de interes  au obţinut un număr egal de voturi, departajarea se va face printr-o nouă sesiune de vot, ce va fi anunţată pe platformă.
 6. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile în care funcţionează platforma bugetării participative.
 7.  Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.
 8.  Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
  • a. Să corespundă unui obiectiv de interes general, a cărui rezultat să aducă noutate, inovare şi schimbare;
  • b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Suceava şi care vizează un spaţiu public;
  • c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Suceava;
  • d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
  • e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar;
  • f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic;
  • g. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare;
  • h. Să fie clar delimitate spaţial;
  • i. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.    
 9. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 10. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.
 11. În ceea ce privesc fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, JPG,  PNG,  dimensiunea fişierelor anexate să nu depăşească 10 MB.
 12. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea comisiei, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.
 13. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Suceava, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.
 14. În urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
 15. Rezultatul votului va fi afişat pe platformă.

IX. ANALIZA TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

 1. 1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către comisie, care verifică conformitatea acestora cu prevederile prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.
 2. 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea comisiei, dacă este necesar.
 3. 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 4. 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul http://implicat.primariasv.ro.
 5. 5. Comisia de evaluare din cadrul primăriei municipiului Suceava este formată din cel puţin un reprezentant ale următoarelor departamente din cadrul Primăriei municipiului Suceava:
  • o Direcția Generală Tehnică și de investiţii;
  • o Direcția de ecologizare;
  • o Direcția Contencios, admnistrativ,juridică si adminsitrativă;
  • o Direcția Generală de amenajare a teritoriului si urbanism;
  • o Direcția  Patrimoniu;
  • o Direcția Buget, contabilitate si fiscalitate;
  • o Direcţia Generală a Domeniului Public;
  • o Coordonare : Primarul municipiului Suceava.
 6. Toate propunerile și documentele care au fost atașate devin proprietatea Municipiului Suceava.

X. VOTUL ŞI CALENDARUL PROCESULUI

 1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative http://implicat.primariasv.ro.
 2. Votul este restricţionat la teritoriul Municipiului Suceava. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Suceava și să permiteți accesul la locația dumneavoastră; fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un proiect din cadrul fiecărei categorii/domeniu.
 3. Platforma http://implicat.primariasv.ro. colectează date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.
 4. Votul are loc doar în perioada 7 – 13 ianuarie 2019.
 5. Eventualele modificări ale  calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma http://implicat.primariasv.ro.

XI. PROIECTE CARE VOR FI IMPLEMENTATE

 1. Vor fi implementate proiectele  cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2019.
 2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Primul proiect din fiecare domeniu (în funcție de numărul de voturi) va fi selectat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcţie de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte. Vor fi implementate un număr de  maxim 10 proiecte.

XII. CONDIŢII UTILIZARE PLATFORMĂ

 1. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei dedicate bugetarii participative şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta să folosească datele cu caracter personal.
 2. Primăria Municipiului Suceava îşi rezervă dreptul de a revizui condiţiile de utilizare a platformei, prin actualizarea/modificarea acesteia; vizitarea acestei platforme oferă posibilitatea de a lua la cunoştinţă orice modificare survenită, astfel, utilizatorii devin răspunzători de cunoaşterea şi conformarea cu noile modificări.
 3. Utilizarea platformei este condiţionată de înregistrarea şi acceptarea prealabilă a condiţiilor de utilizare a platformei, după introducerea corectă a tuturor datelor necesare pentru crearea contului. Primăria Municipiului Suceava, poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că utilizatorul a furnizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte accesul pe platformă într-un mod neconform cu uzanţele normale.
 4. Orice informații puse la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma http://implicat.primariasv.ro (CNP, nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa domiciliu) vor fi stocate şi prelucrate conform prevederilor Regulamentului privind protecţia datelor şi vor avea la bază consimțământul dumneavoastră.
 5. Platforma http://implicat.primariasv.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
 6. Platforma http://implicat.primariasv.ro  prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.
 7. Platforma http://implicat.primariasv.ro  nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.
 8. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.
 9. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.
 10. Primăria municipiului Suceava  îşi rezervă dreptul de a suspenda/limita accesul la conţinutul Platformei fără a anunţa în prealabil utilizatorii, în scopul efectuării unor îmbunătăţiri, reparaţii sau lucrări de întreţinere a Platformei.